Your House Helper - 1 [ 당신의하우스헬퍼 ]

Summary
The play was adapted from the comic book of the same name, telling a series of romantic and funny stories that were originally made by the rich family after becoming a housekeeping maid of a woman who knew.
SHOW MORE

Genre : TV series,

Region : Korea

Director : Quan Yusheng / Lin Shijun

Cast : 河锡辰 / 金知妍 / Li Zhixun / Gao Yuanxi / Quan Xiuzhen / Xu Enya / Li Daoqian / Cao Xifeng / Yan Junxi / Yin Zhushang / Zheng Xiyong / Li Minying / Lin Zhikui / Jin Yuxi / Song Shangen

Release : 2018

Language : Korean

Titles : Your House Helper,당신의하우스헬퍼

Shared by : 사랑Korean Dramas Source :
Up Next
Tags